StatutУ складу са одредбама чл.11 и 12 Закона о удружењима („Службени лист РС“ бр. 51/09), на оснивачкој скупштини  одржаној  20.07.2010.г у Београду усвојен јеСТАТУТ УДРУЖЕЊА
„УНИКАТНА  УМЕТНОСТ

Члан 1.
Удружење „УНИКАТНА УМЕТНОСТ“ (у даљем тексту Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области уметности културе и екологије.
Члан 2.
Циљеви удружења су: афирмација уметника и уметности, промоција културних вредности, стварање окружења за интеграцију младих у сферу културе, уметности и екологије, борба за индивидуалност, креативност, оригиналност, слободу изражавања, мултикултуралност и информисање. Такође у циљу Удружења је и остваривање сарадње са удружењима, невладиним организацијама и савезима сличног карактера, школама , факултетима оријентисаних ка уметности и екологији  са намером побољшања положаја уметника и креативних стваралаца као дела наше заједнице, и осталим владиним и невладиним секторима.

Члан 3.
Ради остваривања својих циљева удружење нарочито:
1.) У циљу афирмације неафирмисаних уметника, креативних стваралаца, дизајнера, уметничких занатлија и аматера у уметности окупља и презентује њихов рад кроз различите програме и пројекте.
2.) Организује само или у заједници са другим организацијама групне или самосталне изложбе својих чланова, културне манифестације, колоније, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге видове едукације на тему уметности , културе  и екологије на локалном, али и међународном нивоу.
3.) Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве уметношћу , културом и заштитом животне средине.
4.) Објављује различите публикације о питањима која се односе на културу, уметност, екологију и уметнике, у складу са законом.


Члан 4.
Назив удружења је“ Уникатна уметност“
Скраћени назив удружења је 4У
Удружењење има седиште у Београду, у улици Салвадора Аљендеа 2 г
Удружење своју делатност обавља на територији Републике Србије.

Члан 5.
Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног лица није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати одлуком Скупштине и то због: дуже неактивности члана, непоштовања одредби овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Члан 7.
Пунолетни члан удружења има право да:
1.) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења.
2.) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини као и преко органа Удружења.
3.)   бира и буде биран у органе Удружења.
4.) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
Малолетни члан Удружења има права из тачке 1. и 4. Става 1. Овог члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.
Члан је дужан да:
1.) активно доприноси остваривању циљева Удружења
2.) учествује у складу са интересовањем у активностима Удружења
3.) плаћа чланарину
4.) обавља друге послове које му повери Управни одбор

Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор.

Члан 9.
Скупштину удружења чине сви његови  чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Седницом председава председник управног одбора.
Скупштина:
1.) доноси план и програм рада.
2.) усваја Статут, као и измене и допуне Статута.
3.) усваја друге опште акте удружења.
4.) бира и разрешава чланове Управног одбора.
5.) разматра и усваја финансијски план и извештај.
6.) разматра и усваја, најмање једном годишње извештај Управног одбора.
7.) одлучује о висини чланарине за следећу годину.
8.) одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења.
Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.
Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама статута, статусним променама и престанку рада Удружења потребна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има три члана (алтернативно: пет чланова) које бира и опозива Скупштина.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника Управног одбора.

Члан 11.
Председник Управног одбора заступа удружење у правном промету и има права и дужност финансијског налогодавца.
Заменик председника је овлашћен да у одсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.
Управни одбор:
1.) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева удружења.
2.) организује редовно обављање делатности Удружења.
3.) поверава посебне послове појединим члановима.
4.) доноси финансијске одлуке.
5.) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.
6.) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак.
7.) одлучује о другим питањима за која нису законом или овим статутом овлашћени други органи Удружења.
Управни одбор пуноправно одлучује ако је присутно најмање половина чланова, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Члан 13.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланова и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 14.
Ради остваривања циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним удружењима или савезима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 15.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога,,донација и поклона, финансијских субвенција и на друге законом дозвољене начине.
Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области уметности и заштите човекове средине, као и продајом производа насталих у оквиру едукативних радионица, продајом секундарних сировина прикуплјених током реализације акција за чишћење и очување животне средине.
Прикупљена средства могу се искључиво користити за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопственог учешћа у финансирању одређених пројеката.

Члан 16.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и другим случајевима предвиђеним законом.
Члан 17.
У случају престанка рада, имовина удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Члан 18.
            Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано Уникатна уметност , у доњој половини 4 У, а у средини Београд .

Члан 19.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 20.

Овај Статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на оснивачкој скупштини удружења

Председавајући оснивачке скупштине Удружења 

                                                                                                            Јована Обрадовић